Warszawa
blisko

Strona główna / Wszystkie banki / Bank Handlowy w Warszawie SA

Lista oddziałów, placówek i bankomatów Citi Handlowy

Miasta obecności banku


W Warszawie działają 20 oddziałów i 18 bankomatów banku Bank Handlowy w Warszawie SA. Możesz w nich otworzyć konto, dokonać płatności, wypłacić gotówkę, uzyskać kredyt lub kartę kredytową podobnie jak w innych bankach w Warszawie. Porównaj warunki kredytów banku Bank Handlowy w Warszawie SA z innymi bankami na stronię internetowej http://obanku.pl.

Informacje o banku

Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) – bank komercyjny z siedzib? w Warszawie, dzia?aj?cy aktualnie pod mark? Citi Handlowy (poprzednio: CitiBank Handlowy, Bank Handlowy w Warszawie, Handlobank). Jest 10. najwi?kszym bankiem w Polsce pod wzgl?dem warto?ci aktyw?w, a 18. pod wzgl?dem liczby plac?wek

Historia


Zosta? za?o?ony w 1870 przez grup? os?b wywodz?cych si? z bur?uazji finansowej, ziemia?stwa i inteligencji. Inicjatorem by? finansista Leopold Kronenberg (1812-1878). Jest jednym z najstarszych bank?w w Polsce i w Europie. Pierwszym prezesem banku by? J?zef Zamoyski. Ju? w 1872 bank posiada? filie i oddzia?y w Petersburgu, Moskwie, Berlinie, Gda?sku (Commerzbank in Warschau), Szczecinie i ?odzi oraz przedstawicielstwa we W?oc?awku, P?ocku, Gr?jcu, Guzowie, Lublinie i Rawie Mazowieckiej. W nast?pnych latach oddzia?y otwierano w kolejnych miastach, tym w ?odzi i Sosnowcu (1895), Cz?stochowie (1897), Lublinie (1898) i Kaliszu (1898). W pierwszych latach XX wieku Bank Handlowy by? najwi?kszym prywatnym bankiem na ziemiach polskich i jednym z niewielu prowadz?cych obs?ug? finansow? handlu z Rosj? i Europ? Zachodni?. W okresie tym obroty banku waha?y si? na poziomie 2 mld rubli co by?o sum? wi?ksz? od ?wczesnego bud?etu Imperium Rosyjskiego. Bank wni?s? znacz?cy wk?ad w budow? sieci kolejowej i wa?nych zak?ad?w przemys?owych na terenie Kr?lestwa Polskiego. Bank nie przerwa? swojej dzia?alno?ci w okresie obu wojen ?wiatowych jedynie ograniczaj?c dzia?alno??. W czasie II wojny ?wiatowej oddzia?y banku na terenach w??czonych do Rzeszy zosta?y zlikwidowane, za? te na terenie Generalnego Gubernatorstwa dzia?a?y pod ?cis?? kontrol? w?adz okupacyjnych. Reaktywowany w 1945, bank pocz?tkowo obs?ugiwa? prywatne przedsi?biorstwa przemys?owe i handlowe oraz niekt?re sp??dzielnie. Jako jeden z trzech bank?w unikn?? po wojnie formalnej nacjonalizacji. Poddany zosta? jednak kontroli rz?dowego komisarza a pa?stwo przej??o znacz?c? ilo?? akcji. W okresie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej by? jednym z dw?ch bank?w (obok Pekao S.A.), dzia?aj?cych w formie sp??ki akcyjnej.

Po 1945 Bank Handlowy zosta? g??wnym polskim korespondentem bank?w zagranicznych, a w 1964 uzyska? oficjalnie monopol na obs?ug? transakcji polskiego handlu zagranicznego. Spowodowa?o to w konsekwencji zbudowanie najwi?kszej spo?r?d ?wczesnych polskich instytucji finansowych sieci bank?w korespondent?w, otwarcie oddzia?u w Londynie, przedstawicielstw zagranicznych w Nowym Jorku, Moskwie, Belgradzie, Rzymie i Berlinie oraz filii w Wiedniu, Luksemburgu i Frankfurcie. Po 1989 bank straci? uprzywilejowan? pozycj? w handlu zagranicznym i zacz?? przekszta?ca? si? stopniowo w bank handlowy, otwieraj?c liczne oddzia?y w kraju.

W okresie przemian ustrojowych bank odegra? istotn? rol? w skandalu Funduszu Obs?ugi Zad?u?enia Zagranicznego. Znaczna cz??? operacji walutowych FOZZ prowadzona by?a w?a?nie za po?rednictwem Banku Handlowego. Podczas kontroli przeprowadzonej w banku przez NIK w latach 1991-1992 stwierdzono liczne nieprawid?owo?ci ujawnione w protokole pokontrolnym Dzia?alno?? dewizowa Banku Handlowego, kt?rego autorem by?a inspektor Halina ?adomirska. W raporcie wykazano, ?e w okresie kontroli bank prowadzi? dzia?alno?? dewizow? na szkod? polskiej gospodarki i oszacowano straty w ci?gu tych dw?ch lat na 5-10 mld dolar?w. W 1997 dokonano prywatyzacji banku.

from_wiki

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_Handlowy_w_Warszawie

Oddziały

Miasto Adres Telefon
??d? ??d?, ul.Piotrkowska 74 (42) 638-06-08, 638-06-13
Bia?ystok Bia?ystok, ul.J?zefa Marja?skiego 3 (85) 654-84-19, 745-48-20
Bielsko-Bia?a Bielsko-Bia?a, ul.Cechowa 22 (33) 813-91-25, 813-91-02
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Jagiello?ska 21 (52) 376-69-00, 376-69-24
Cz?stochowa Cz?stochowa, al.Naj?wi?tszej Maryi Panny 26 (34) 347-36-00, 378-84-21
Gdynia Gdynia, ul.Stefana Batorego 28/32 (58) 668-68-31, 782-02-60
Gorz?w Wielkopolski Gorz?w Wielkopolski, ul.Mostowa 4 (95) 721-09-25, 721-00-07
Kalisz Kalisz, ul.G?rno?l?ska 64/66 (62) 753-85-12, 753-85-18
Katowice Katowice, ul.Sokolska 29 (32) 207-45-61, 207-45-80
Konin Konin, ul.Fryderyka Chopina 21B (63) 240-86-02, 240-86-01
Krak?w Krak?w, ul.Ko?owa 8 (12) 428-94-00, 428-94-27
Lublin Lublin, ul.Krakowskie Przedmie?cie 55 (81) 535-11-74, 535-11-81
Olsztyn Olsztyn, ul.Pstrowskiego 16 (89) 539-51-13, 539-53-63, 539-51-84
Pozna? Pozna?, pl.Wolno?ci 4 (61) 854-40-41, 854-41-42
S?upsk S?upsk, ul.Sienkiewicza 9 (59) 714-17-00, 714-17-01
Szczecin Szczecin, pl.Rod?a 8 (91) 441-26-24, 441-26-38
Warszawa Warszawa, Al.Jerozolimskie 56C (22) 820-93-21, 820-93-40
Warszawa Warszawa, ul.Cha?ubi?skiego 8 (22) 690-45-00, 690-49-10
Warszawa Warszawa, ul.Goleszowska 6 (22) 657-72-00, 690-20-45
Warszawa Warszawa, ul.Ostrobramska 75A (22) 532-30-16, 532-30-48
Warszawa Warszawa, ul.Senatorska 16 (22) 692-23-13, 692-90-36
Warszawa Warszawa, ul.Traugutta 7/9 (22) 692-51-35, 826-16-92
Warszawa Warszawa, ul.Wolska 167 (22) 690-10-44, 690-22-68
Wroc?aw Wroc?aw, ul.Powsta?c?w ?l?skich 7A (71) 374-99-73, 374-98-26

Dane adresowe

Pełna nazwa: Bank Handlowy w Warszawie SA

SWIFT: CITIPLPXXXX

Siedziba: Warszawa, ul.Senatorska 16, 00-923

Kontakt

(22) 657-72-00, 692-50-23


Najlepsze kredyty i pożyczki Polska

Kwota Czas Oprocentowanie Szczegoly
NetCredit – sprawdź za darmo! Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo!
300-5000 zł
od 14 do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Creditstar  - Kontroluj  swoje finanse w każdej sytuacji
od 100 do 5 000 zł
od 5 dni do 3 miesięcy
ZŁOŻ WNIOSEK
Supergrosz.pl – pierwsza pożyczka na 30 dni za darmo!
1000-15000 zł
do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Kredyty bankowe Szybkie pożyczki