Warszawa
blisko

Bank BPH

Informacje o banku

Informacje o banku

80-175 Gda?sk

Historia

 

Bank Przemys?owo-Handlowy z siedzib? w Krakowie powsta? jako bank pa?stwowy w formie spó?ki akcyjnej, na skutek wydzielenia w 1989 roku ze struktur NBP.

 

Po prywatyzacji, od stycznia 1995 roku do wrze?nia 2016 akcje Banku BPH by?y notowane na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie. Od 2001 roku do ko?ca 2010 roku walory Banku w postaci Globalnych Kwitów Depozytowych by?y równie? przedmiotem obrotu na Londy?skiej Gie?dzie Papierów Warto?ciowych (London Stock Exchange).

Po??czenie BPH i PBK

Du?e znaczenie mia?a przeprowadzona 31 grudnia 2001 r. fuzja dwóch banków gie?dowych Banku Przemys?owo-Handlowego SA i Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie, które jako banki komercyjne zosta?y wydzielone ze struktur Narodowego Banku Polskiego 1 lutego 1989 r.

Proces po??czenia BPH i PBK by? skutkiem integracji kapita?owej ich inwestorów strategicznych: HypoVereinsbank AG i Banku Austria Creditanstalt AG (BA-CA), przeprowadzonej pod koniec 2000 roku. Po sfinalizowaniu fuzji prawnej BPH i PBK, udzia? Grupy HVB w strukturze w?asno?ci Banku wynosi? 71,2%, udzia? Skarbu Pa?stwa 3,7%, natomiast reszta akcji znajdowa?a si? w wolnym obrocie.

W wyniku fuzji prawnej powsta? trzeci bank w Polsce pod wzgl?dem wielko?ci aktywów. ??czne aktywa Banku BPH na koniec 2002 r. wynios?y ponad 42,5 mld z?. Udzia? rynkowy w podstawowych produktach bankowych banków komercyjnych przekracza? 10%, w tym udzia? w kredytach mieszkaniowych dla osób prywatnych wynosi? niemal 17%.

Bank BPH by? w tym czasie uniwersalnym, ogólnopolskim bankiem obs?uguj?cym 2,6 miliona klientów, posiadaj?cym oko?o 500 placówek zlokalizowanych we wszystkich województwach. ?wiadczy? us?ugi kredytowe, depozytowe i rozliczeniowe dla klientów detalicznych i instytucjonalnych. Obs?ugiwa? zarówno du?e przedsi?biorstwa, powi?zane z rynkiem mi?dzynarodowym, jak i ma?e i ?rednie firmy, a tak?e jednostki sektora publicznego. Obs?uga klientów prowadzona by?a w placówkach bankowych oraz przez alternatywne kana?y dystrybucji. Coraz wi?ksze znaczenie w ?wiadczeniu us?ug odgrywa?y kana?y elektroniczne. Bank tworzy? grup? kapita?ow?, której podmioty uzupe?nia?y ofert? produktów banku m.in. o bankowo?? hipoteczn?, us?ugi ubezpieczeniowe, leasingowe oraz zarz?dzanie aktywami. Spó?ka zale?na HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA jako pierwsza w Polsce uzyska?a licencj? NBP na prowadzenie dzia?alno?ci hipotecznej.

Podzia? banku mi?dzy UniCredit i GE

W listopadzie 2005 r. inwestor strategiczny banku BPH, Grupa HVB, zosta? przej?ty przez Grup? UniCredit, b?d?c? inwestorem strategicznym w Banku Pekao SA i zamierzaj?c? dokona? fuzji Pekao SA z BPH SA, co spowodowa?o sprzeciw polskiego rz?du, obawiaj?cego si? powstania tak wielkiego banku (sam BPH by? drugim co do wielko?ci bankiem w Polsce pod wzgl?dem warto?ci udzielonych kredytów oraz trzecim pod wzgl?dem sumy aktywów ogó?em, depozytów, kapita?ów w?asnych oraz zysku brutto i netto).

Polski rz?d naciskany przez Komisj? Europejsk? ostatecznie wyrazi? zgod? na fuzj? obu banków w kwietniu 2006, lecz w wyniku podpisanej przez rz?d i UniCredit umowy

  • wi?ksza cz??? banku (285 oddzia?ów) zosta?a w 2007 w??czona do Banku Pekao SA, z jednoczesnym przeniesieniem wszystkich klientów korporacyjnych banku,
  • pozosta?ych 200 oddzia?ów BPH mia?o zosta? wy??czonych z fuzji, zachowa? dotychczasow? nazw? i zosta? odsprzedanych przez UniCredit innemu bankowi.

W zamian za przenoszone na Pekao sk?adniki maj?tku Banku BPH, akcjonariusze Banku BPH 18 grudnia obj?li akcje Pekao przy zachowaniu stosunku 1: 3,3 (z tytu?u posiadania jednej akcji Banku BPH akcjonariusz Banku BPH otrzyma? 3,3 Akcji Emisji Podzia?owej Pekao, przy zachowaniu dotychczasowego stanu posiadania akcji Banku BPH).

Po uzyskaniu zgody KNF 17 czerwca 2008 r. GE Money (cz??? koncernu General Electric) naby? od UniCredit spó?k? HoldCo77 B.V., posiadaj?c? ok. 65,9% akcji Banku BPH (18 923 995 sztuk) i nast?pnie, 20 czerwca, og?osi? wezwanie do zapisywania si? na sprzeda? do 66% akcji banku. W wyniku tego wezwania 17 lipca zawarto transakcje na 28 716 sztuk akcji a GE Money zwi?kszy? swoje posiadanie do 66% akcji Banku BPH. 31 grudnia 2009 r. nast?pi?o po??czenie Banku BPH z GE Money Bank, obecna nazwa to Bank BPH S.A. Grupa GE Capital. W maju 2010 r. zarz?d i rada nadzorcza przyj??y Strategi? przebudowy platformy biznesowej... i w?a?ciciel rozpocz?? negocjacje w sprawie zwolnie? grupowych, które do ko?ca 2011 r. mia?y obj?? ponad 1500 pracowników.

W 2013 r. BPH by? 12. najwi?kszym bankiem w Polsce pod wzgl?dem warto?ci aktywów.

Podzia? banku mi?dzy GE i Alior Bankiem

W 2015 og?oszono plan transformacji, który zak?ada? zwolnienie oko?o 1/3 pracowników banku. W wyniku transformacji w sieci oddzia?ów banku maj? zosta? 53 tak zwane oddzia?y flagowe, a reszta ma zosta? zamkni?ta lub te? ma zmieni? model dzia?ania na placówki partnerskie.

W 2016 roku kapita? akcyjny Banku BPH zosta? zmniejszony, a bank sta? si? wy??czn? w?asno?ci? General Electric Company.

4 listopada 2016 r., z chwil? dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze S?dowym, nast?pi?o prawne po??czenie wydzielonej cz??ci Banku BPH SA, obejmuj?cej jego podstawow? dzia?alno?? (bez portfela kredytów hipotecznych i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych) z Alior Bank SA.

from_wiki

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank BPH

Dane adresowe

Pełna nazwa: Bank BPH SA

Siedziba: Katowice, ul.Topolowa 6, 40-167

Kontakt

+48 58 300 75 00, 801 889 889


Najlepsze kredyty i pożyczki Polska

Kwota Czas Oprocentowanie Szczegoly
NetCredit – sprawdź za darmo! Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo!
300-5000 zł
od 14 do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Creditstar  - Kontroluj  swoje finanse w każdej sytuacji
od 100 do 5 000 zł
od 5 dni do 3 miesięcy
ZŁOŻ WNIOSEK
Supergrosz.pl – pierwsza pożyczka na 30 dni za darmo!
1000-15000 zł
do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Kredyty bankowe Szybkie pożyczki