Warszawa
blisko

Strona główna / Wszystkie banki / Bank Pocztowy SA

Lista oddziałów, placówek i bankomatów Bank Pocztowy SA

Informacje o banku

Bank Pocztowy SA – bank komercyjny w Polsce, oferuj?cy us?ugi finansowe dla klient?w indywidualnych z uzupe?niaj?c? ofert? dla mikro- i ma?ych przedsi?biorstw, w plac?wkach sieci w?asnej oraz w plac?wkach Poczty Polskiej.

Historia


Bank Pocztowy w latach 90. pe?ni? rol? banku rozliczeniowego obs?uguj?cego g??wnie samorz?dy i przedsi?biorstwa. Stopniowo oferowa? on jednak coraz wi?cej us?ug dla klient?w detalicznych. W oparciu o sie? sprzeda?y Poczty Polskiej oraz oddzia?y i plac?wki w?asne bank zacz?? dociera? do coraz szerszej grupy klient?w. R?wnocze?nie rozpocz?to wprowadzanie nowych produkt?w. W 1999 r. pe?na obs?uga kont osobistych GIRO mo?liwa by?a we wszystkich urz?dach pocztowych, a sam rachunek zosta? uzupe?niony o kart? Visa Electron.

W 2000 r. nast?pi? podzia? rachunk?w GIRO na Giro Nestor i Giro Standard (w 2005 r. zmieni?y one nazw? na Pocztowe Konto Nestor i Pocztowe Konto Standard). W 2006 r. podpisana zosta?a umowa pomi?dzy Bankiem Pocztowym a Poczt? Polsk?, kt?ra okre?la?a zasady wsp??pracy w obszarze bankowych us?ug detalicznych. W ramach jej postanowie? do ko?ca 2009 r. na Poczcie Polskiej wyodr?bniono ponad 2 tys. Pocztowych Stanowisk Finansowych, kt?re usprawni?y obs?ug? klient?w Banku przez pracownik?w plac?wek pocztowych.

W 2007 r. Bank Pocztowy uruchomi? serwis bankowo?ci elektronicznej: Pocztowy24 oraz PocztowySMS. W 2009 r. dost?p do bankowo?ci elektronicznej uzyskali klienci instytucjonalni.

W 2010 roku Bank Pocztowy jako pierwszy w Polsce zaoferowa? klientom mo?liwo?? bezp?atnego korzystania z kont osobistych – Pocztowego Konta Standard i Pocztowego Konta Nestor. Dzi?ki sukcesywnie wprowadzanym zmianom i rozwojowi sieci sprzeda?y, w lutym 2010 r. liczba klient?w banku przekroczy?a 500 tys., a w pa?dzierniku 2011 r. – 1 mln.

Liczba rachunk?w ROR dla klient?w indywidualnych w II kwartale 2016 roku wynios?a ok. 863 tys. sztuk. Daje to bankowi 11. miejsce w Polsce.

from_wiki

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank Pocztowy SA

Oddziały

Miasto Adres Telefon
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Jagiello?ska 17 (52) 349-94-00, 322-83-41

Dane adresowe

Pełna nazwa: Bank Pocztowy SA

SWIFT: POCZPLP4XXX

Siedziba: Bydgoszcz, ul.Jagiello?ska 17, 85-959

Kontakt

(22) 328-76-43, 328-76-65, 328-74-87, 328-76-49


Najlepsze kredyty i pożyczki Polska

Kwota Czas Oprocentowanie Szczegoly
NetCredit – sprawdź za darmo! Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo!
300-5000 zł
od 14 do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Creditstar  - Kontroluj  swoje finanse w każdej sytuacji
od 100 do 5 000 zł
od 5 dni do 3 miesięcy
ZŁOŻ WNIOSEK
Supergrosz.pl – pierwsza pożyczka na 30 dni za darmo!
1000-15000 zł
do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Kredyty bankowe Szybkie pożyczki