Warszawa
blisko

Strona główna / Wszystkie banki / BNP Paribas Securities Services SKA Oddzia? w Polsce

BNP Paribas Securities Services SKA Oddzia? w Polsce

Informacje o banku

Lista oddziałów, placówek i bankomatów BNP Paribas Securities Services SKA Oddzia? w Polsce

Adresy placówek bankowych BNP Paribas Securities Services SKA Oddzia? w Polsce

Pokaż mapę!

Kliknij na etykiecie, aby uzyskać szczegółowe informacje.


Lista oddziałów
1 BNP Paribas Securities Services SKA Oddział w Polsce
Adres: Warszawa, pl.Europejski 6;

W Warszawie działają 1 oddziału banku BNP Paribas Securities Services SKA Oddzia? w Polsce. Możesz w nich otworzyć konto, dokonać płatności, wypłacić gotówkę, uzyskać kredyt lub kartę kredytową podobnie jak w innych bankach w Warszawie. Porównaj warunki kredytów banku BNP Paribas Securities Services SKA Oddzia? w Polsce z innymi bankami na stronię internetowej http://obanku.pl.

Informacje o banku

BNP Paribas Bank Polska SA – bank uniwersalny z siedzib? w Warszawie, utworzony w 1975 roku jako Bank Gospodarki ?ywno?ciowej, notowany na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie, b?d?cy cz??ci? mi?dzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

 

Historia

 

 

Historia Banku Gospodarki ?ywno?ciowej do 2015 roku

 

 Osobny artyku?: Bank Gospodarki ?ywno?ciowej.

Historia BNP Paribas Bank Polska do 2015 roku

W 2008 dokonano po??czenia Fortis Bank Polska z Dominet Bank, który zosta? nast?pnie przekszta?cony w BNP Paribas Bank Polska, po przej?ciu 75% udzia?ów Fortis Banku Belgia (bezpo?redniego w?a?ciciela Fortis Banku Polska) przez BNP Paribas.

Integracja Banku BG? z BNP Paribas Bank Polska

Zarz?dy Banku BG? i BNP Paribas Banku Polska 10 pa?dziernika 2014 uzgodni?y i podpisa?y plan po??czenia obu podmiotów. Po??czenie polega?o na przeniesieniu ca?ego maj?tku BNP Paribas Banku Polska na Bank BG?. Jednocze?nie nast?pi?o podwy?szenie kapita?u Banku BG?, z kwoty 56 138 764 PLN do kwoty 84 238 318 PLN poprzez emisj? 28 099 554 akcji (Akcje Po??czeniowe) o warto?ci nominalnej 1 PLN ka?da.

Bank BG? wyda? wyemitowane akcje dotychczasowym akcjonariuszom BNP Paribas Banku Polska. W zamian za 6 akcji BNP Paribas Banku Polska akcjonariusze tego banku otrzymali 5 Akcji Po??czeniowych. 18 maja 2015 na gie?dzie notowane zosta?y akcje po??czonego banku.

Proces ??czenia obu banków by? nast?pstwem przej?cia kontroli nad Bankiem BG? przez Grup? BNP Paribas w po?owie wrze?nia 2014. Udzia? po??czonego banku w rynku wynosi? ok. 4% i by? on siódmym co do wielko?ci bankiem w Polsce pod wzgl?dem warto?ci aktywów.

Fuzja prawna Banku Gospodarki ?ywno?ciowej i BNP Paribas Bank Polska nast?pi?a 30 kwietnia 2015 przez przeniesienie ca?o?ci maj?tku spó?ki BNP Paribas Bank Polska S.A. na Bank BG? S.A. Po po??czeniu bank funkcjonowa? pod nazw? Bank BG? BNP Paribas S.A.

We wrze?niu i pa?dzierniku 2017 roku bank wprowadzi? dla swoich klientów us?ug? p?atno?ci zbli?eniowych Android Pay oraz nowej aplikacj? na urz?dzenia mobilne Go Planet. Bank planuje te? wprowadzenie p?atno?ci BLIK.

Fuzja z Sygma Bank Polska

Z pocz?tkiem grudnia 2015 r. Bank BG? BNP Paribas wykupi? od BNP Paribas Personal Finance ca?o?ciowy pakiet akcji Sygma Bank Polska, og?aszaj?c jednocze?nie zamiar likwidacji marki Sygma Bank.

31 maja 2016 r. dosz?o do fuzji prawnej, na mocy którego Sygma Bank Polska zosta? przej?ty przez Bank BG? BNP Paribas S.A. Zako?czenie fuzji operacyjnej dokona?o si? mi?dzy 20 a 23 pa?dziernika 2017 kiedy dosz?o do zamkni?cia serwisu transakcyjnego Sygma Online oraz przeniesienia klientów dawnego Sygma Bank Polska do systemu BG? BNP Paribas.

Fuzja z wydzielon? cz??ci? Raiffeisen Bank Polska

31 pa?dziernika 2018 r. nast?pi?o przej?cie przez Bank BG? BNP Paribas S.A. dzia?alno?ci podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., które zosta?o potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze S?dowym. 30 marca 2019 roku

Rebranding na BNP Paribas Bank Polska

W dniu 30.03.2019 r. (de iure 01.04.2019 r.) Bank BG? BNP Paribas zmieni? nazw? na BNP Paribas Bank Polska, w zwi?zku z tym strona Banku bgzbnpparibas.pl zosta?a zmieniona na bnpparibas.pl, a z nazwy aplikacji BG? BNP Paribas GO Mobile usuni?ty zosta? cz?on BG?. Aplikacja Mobilny Portfel dawnego RBPL zmieni?a kolorystyk? z bia?o-?ó?tej na bia?o-zielon?, a logo Raiffeisen Polbank zosta?o zmienione na BNP Paribas.

from_wiki

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_BG%C5%BB_BNP_Paribas

Dane adresowe

Pełna nazwa: BNP Paribas Securities Services SKA Oddzia? w Polsce

Siedziba: Warszawa, pl.Europejski 6, 00-844

Kontakt

(22) 386-11-00, 386-11-01


Najlepsze kredyty i pożyczki Polska

Kwota Czas Oprocentowanie Szczegoly
NetCredit – sprawdź za darmo! Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo!
300-5000 zł
od 14 do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Creditstar  - Kontroluj  swoje finanse w każdej sytuacji
od 100 do 5 000 zł
od 5 dni do 3 miesięcy
ZŁOŻ WNIOSEK
Supergrosz.pl – pierwsza pożyczka na 30 dni za darmo!
1000-15000 zł
do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Kredyty bankowe Szybkie pożyczki