Warszawa
blisko

Kredyt gotówkowy T-Mobile z kieszonkową ratą stać cię na więcej v! Złóż wniosek

T-Mobile Usługi Bankowe!

 • Kredyt nawet do 200 000 zł
 • Pieniądze nawet tego samego dnia
 • 100% online bez konieczności wizyty w oddziale
 • Bez zaświadczeń o dochodach - weryfikujemy historię kredytową w BIK
 • Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki gotówkowej wynosi 16,27%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 7659 zł, całkowita kwota do zapłaty: 11 155,23 zł, oprocentowanie zmienne: 9,99%, całkowity koszt kredytu: 3496,23 zł (w tym prowizja: 994,91 zł (12,99%), odsetki: 2501,32 zł), 63 miesięczne raty, w tym 62 równe w wysokości 177,07 zł, ostatnia rata: 176,89 zł.

 

Złóż wniosekinne kredyty bankowe

Lista oddziałów, placówek i bankomatów Alior Bank SA

Miasta obecności banku


W Warszawie działają 32 oddziały i 10 bankomatów banku Alior Bank. Możesz w nich otworzyć konto, dokonać płatności, wypłacić gotówkę, uzyskać kredyt lub kartę kredytową podobnie jak w innych bankach w Warszawie. Porównaj warunki kredytów banku Alior Bank z innymi bankami na stronię internetowej http://obanku.pl.

Informacje o banku

Alior Bank SA – bank uniwersalny w Polsce, który rozpocz?? dzia?alno?? operacyjn? 17 listopada 2008. Bank kieruje swoj? ofert? zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Alior Bank stworzy? pierwszy w Polsce w pe?ni internetowy bank i internetowy kantor walutowy. By? te? odpowiedzialny za uruchomienie pierwszej w kraju wideoweryfikacji przy zak?adaniu rachunków osobistych. Bada? nowe technologie m.in. blockchain, robodoradztwo czy sztuczn? inteligencj?. Najwi?kszym akcjonariuszem banku jest Grupa PZU, która posiada oko?o 32% akcji.

 

Dzia?alno??

 

 

Alior Bank wyró?niono w 2013 jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijaj?cych si? banków w Polsce[wed?ug kogo?]. W 2018 roku uzyska? jeden z najwy?szych poziomów rentowno?ci w ca?ym sektorze bankowym w kraju. Zysk netto za 2018 rok osi?gn?? rekordowy wzrost o 51 proc. w stosunku do roku poprzedniego i wyniós? 713 mln z?. Przychody Alior Banku uros?y do blisko 4 mld z?. Aktywa na koniec 2018 roku wynios?y ponad 73 mld z?.

 

Alior Bank zatrudnia ponad 8 tys. pracowników. Z us?ug banku korzysta ponad 4 mln klientów, w tym prawie 190 tys. klientów biznesowych. Posiada 861 oddzia?ów w?asnych i placówek partnerskich – to jedna z czterech najwi?kszych sieci sprzeda?y na rynku bankowym w Polsce.

Biura Centrali Alior Banku s? obecnie zlokalizowane w Gda?sku, Krakowie i Warszawie.

Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodz? w sk?ad indeksu WIG20 skupiaj?cego najwi?ksze i najbardziej p?ynne spó?ki notowane na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie. Strategia biznesowa banku zak?ada rozwój nowoczesnej bankowo?ci detalicznej oraz rozwój bankowo?ci dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw w oparciu o najnowocze?niejsze rozwi?zania technologiczne. Bank d??y do do??czenia do grona najlepszych i najbardziej innowacyjnych banków w Europie, jednocze?nie staj?c si? najefektywniejszym bankiem na rynku krajowym.

„T-Mobile Us?ugi Bankowe”

Alior Sync to oddzia? bankowo?ci internetowej i mobilnej Alior Banku, który rozpocz?? swoj? dzia?alno?? 14 czerwca 2012 r. 4 maja 2014 r. mark? Alior Sync zast?pi?a marka T-Mobile Us?ugi Bankowe dostarczane przez Alior Bank. T-Mobile Us?ugi Bankowe to efekt strategicznego partnerstwa operatora komórkowego T-Mobile i Alior Banku.

W ci?gu roku od uruchomienia z T-Mobile Us?ugi Bankowe skorzysta?o ju? ponad 500 tys. klientów[potrzebny przypis].

W?adze banku

W sk?ad zarz?du banku wchodz?:

 • Krzysztof Bachta (prezes),
 • Tomasz Bi?ous (wiceprezes),
 • Marcin Jaszczuk (wiceprezes),
 • Seweryn Kowalczyk (wiceprezes),
 • Mateusz Pozna?ski (wiceprezes),
 • Agata Strzelecka (wiceprezes).
 • Maciej Surdyk (wiceprezes),
 • Marek Szcze?niak (wiceprezes),
 • Dariusz Szwed (wiceprezes).

W sk?ad rady nadzorczej banku wchodz?:

 • Tomasz Kulik,
 • Marcin Eckert,
 • Dariusz G?tarek,
 • Dr Miko?aj Handschke,
 • Artur Kucharski,
 • Wojciech My?lecki,
 • Maciej Rapkiewicz.
from_wiki

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Alior_Bank

Oddziały

Miasto Adres Telefon
Warszawa Warszawa, Al.Jerozolimskie 94 (22) 555-22-22, 555-23-23
Warszawa Warszawa, ul.?opusza?ska 38D (22) 555-22-22, 555-23-23

Dane adresowe

Pełna nazwa: Alior Bank

Siedziba: Warszawa, ul.?opusza?ska 38D, 02-232

Kontakt

kontakt@alior.pl
+48 12 370 70 00


Najlepsze kredyty i pożyczki Polska

Kwota Czas Oprocentowanie Szczegoly
NetCredit – sprawdź za darmo! Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo!
300-5000 zł
od 14 do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Creditstar - Kontroluj swoje finanse w każdej sytuacji
od 100 do 5 000 zł
od 5 dni do 3 miesięcy
ZŁOŻ WNIOSEK
Supergrosz.pl – pierwsza pożyczka na 30 dni za darmo!
1000-15000 zł
do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Kredyty bankowe Szybkie pożyczki